Twobirds Bridal Leichhardt - 385 Parramatta Road Leichhardt NSW 2040
02 9609 5500